An evaluation of Bana grass, Greengold and Pennaris. I. Intake by sheep and production characteristics

Author: T.D. de Bruyn, W.A. van Niekerk
Year: 1998
Issue: 2
Volume: 28
Page: 53 -

Three Pennisetum selections, Bana, Greengold and Pennaris, were evaluated asforage for sheep. Dry matter yield, 1eaf:stem ratio and intake were determined at two regrowth heights, namely 300 mm and 800 mm. The trials were repeated in autumn, spring and summer. There were no significant differences (p > 0.05) between selections in chemical composition, yield or growth rate but Greengold produced more (p c 0.01) stem material. The 300-mm treatment was of better quality and leafier (p < 0.01), but had a lower yield than the 800-mm treatment (p < 0.01). There were, however, no differences (p > 0.08) in intake between the regrowth heights or selections. Intake in autumn was lower (p < 0.01) than in spring and summer, probably owing to the high moisture content of the material. Seasonal differences were more pronounced than selection differences. These selections were of a good quality and will sustain satisfactory levels of animal production, although the high moisture content and tall growth habit might limit intake by sheep. Drie Pennisetum seleksies, Bana, Groengoud en Pennaris is as weigewasse vir skape geevalueer. Droemateriaalopbrengs, blaar:stam verhoudings en inname is op twee groeihoogtes bepaal, nl. 300 mm en 800 mm en oor drie seisoene herhaal, nl. herfs, lente en somer. Daar was geen verskille (p > 0.05) tussen seleksies in chemiese samestelling, opbrengs of groeitempo nie, maar Groengoud het deurgaans meer stammateriaal geproduseer (p < 0.01). Die 300 mm-behandeling was van `n hoer (p < 0.01) kwaliteit en blaarinhoud maar laer groeitempo (p < 0.01) as die 800 mm-behandeling. Daar is egter geen verskille (p > 0.08) in inname tussen die groeihoogtes of seleksies gevind nie. lnname gedurende herfs was laer (p < 0.01) as tydens lente en somer, moontlik a.g.v. die hoe voginhoud van die materiaal. Seisoensverskille was meer betekenisvol as verskille tussen seleksies. Hierdie seleksies was van `n goeie kwaliteit in die onvolwasse stadium en behoort aanvaarbare vlakke van diereproduksie te handhaaf, alhoewel die hoe voginhoud en groeiwyse, inname deur skape mag beperk.

Keywords: Grazing height, intake, Pennisetum selections, seasonal effects
Read article